Úvod » Dobrovolnické centrum » Potřebuji pomoc » Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Co musíme splnit pro to, abychom mohli přijmout dobrovolnickou činnost?

V první řadě nás kontaktujte, nejlépe prostřednictvím našeho online dotazníku. Obecně lze říci, že za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti. Nejčastějšími příjemci pomoci tak jsou neziskové organizace, školy a školská zařízení, obce a města, zdravotnická zařízení a podobné organizace. Pokud splníte tyto základní podmínky, uzavřeme s vámi smlouvu a další podobnosti s vámi rádi projednáme.

Kde a jak je možné dobrovolníky využít?

Dobrovolník v organizaci nenahrazuje zaměstnance, ani jeho činnost. Může však významně přispět ke změně klimatu v organizaci, vnést do ní „čerstvý vítr“, upozornit na dosud přehlížené oblasti, ale také pomoci k potřebné změně. Naše dobrovolnické centrum se aktuálně zaměřuje na krátkodobé i dlouhodobé projekty v oblasti vzdělávání, sportu, volného času, sociální, kulturní, zdravotnické a ekologické realizované v Liberci a blízkém okolí.

Jaké náklady budeme muset hradit?

Zprostředkování dobrovolnické činnosti je ze strany našeho dobrovolnického centra zdarma. Bezúplatně je realizována také samotná dobrovolnická služba. Přijímající organizace by však měla mít k dispozici osobu, která bude dobrovolnickou činnost organizovat a zajišťovat základní administrativní činnosti a komunikaci. Pokud je to vzhledem k charakteru činnosti nutné, zajistíte dobrovolníkům odpovídající pracovní a ochranné pomůcky. Vedle toho je obvyklé, že dobrovolníkům jsou propláceny účelně vynaložené a doložené náklady, které jim vznikly při činnosti vykonávané z pokynu přijímající organizace. Někteří příjemci dobrovolnické pomoci věnují dobrovolníkům drobné materiální pozornosti dle vlastního uvážení jako poděkování. Jedná se například o poskytnutí oběda, propagačních předmětů, firemního oblečení apod.

Jak je dobrovolnická služba smluvně zajištěna?

Základním požadavkem je uzavření písemné smlouvy, která upravuje vzájemné vztahy mezi naším dobrovolnickým centrem a vaší organizací. Naši dobrovolníci jsou pojištěni – jedná se o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou dobrovolníkovi nebo způsobenou dobrovolníkem s úrazovým připojištěním vztahující se pouze na dobrovolnickou činnost vymezenou ve smlouvě. Další smluvní zajištění bude řešeno individuálně s každou přijímající organizací dle charakteru a rozsahu dobrovolnické činnosti.

Máte nějakou další otázku? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám ji zodpovíme