Úvod » Centrum služeb studentům se specifickými potřebami » Bezbariérovost » Publikace „Bezbariérová přístupnost budov TUL"

Publikace „Bezbariérová přístupnost budov TUL"

Publikace „Bezbariérová přístupnost budov TUL“ vznikla z potřeby informovat o přístupnosti jednotlivých budov na Technické univerzitě v Liberci (dále jen TUL) uchazeče o studium, studenty a pracovníky TUL, ale i veřejnost.

Cílem je poskytnout objektivní a úplné informace o přístupnosti vybraných objektů TUL pro osoby se zdravotním postižením, a to pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a také mít podklady pro následné odstraňování současných bariér.

V každé brožuře jsou podrobné informace o přístupnosti daného objektu.  Každá brožura popisuje samostatně objekty TUL, které se skládají z jednotlivých budov. V úvodu je vždy mapa, legenda piktogramů a fotografie ukazující souvislost v lokalitě. Popis je rozdělen do kapitol: historie, současné využití, vnější přístupové trasy, parkování a členění objektu, interiéry a speciální vybavení. Interiéry jsou popsány dle horizontální i vertikální přístupnosti: vstupy, výškové úrovně, výtahy, schodiště, rampy, plošiny, hygienické vybavení, studijní a pracovní prostory. V závěru je hodnocení přístupnosti budovy a zařazení dle jednotlivých omezení či znevýhodnění. Zároveň každá brožura obsahuje fotografie vybraných míst budovy a půdorysná schémata všech podlaží, kde jsou barevně vyznačené prostory přístupné, částečně přístupné a nepřístupné. V tiráži je uvedené časové období, ke kterému bylo mapování provedené. 

Mapování objektů TUL bylo prováděno v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Kolektiv autorů sestavil metodiku „Bezbariérové přístupnosti objektů TUL“ pro jednotné popisování bezbariérových pasportů budov. Základ metodiky tvoří certifikovaná metodika k bezbariérové vyhlášce (č. 06-ÚÚR-19-2012/03-WD-05-07-3) Renaty Zdařilové. Současně bylo využito systému barevného semaforu označujícího přístupnost prostředí a mapování přístupnosti z programu „Přes bariéry Pražské organizace vozíčkářů“ (www.presbariery.cz).

Výkresové podklady z Technického úseku TUL byly graficky upraveny a ve zjednodušené formě použity ke schématům půdorysů a piktogramů.

Informace o přístupnosti jednotlivých budov na TUL budou i nadále sledovány a budou průběžně aktualizovány na webových stránkách Akademické poradny a centra podpory TUL www.apc.tul.cz. Zde také najdete v záložce bezbariérovost tuto publikaci – soubor 12 brožur v elektronické podobě. Vítáme všechny náměty k aktualizaci a předem děkujeme za zpětnou vazbu.

Publikace „Bezbariérová přístupnost budov TUL“ vznikla s podporou projektu Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 registrační č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329.

Na publikaci „Bezbariérová přístupnost budov TUL“ se podíleli pracovníci Akademické poradny a centra podpory TUL, Fakulty umění a architektury TUL, Technického úseku TUL a externí architekt – viz tiráž u každé brožury.